Finite Element Method – Véges Elem Módszer

General technique of FEM. Geometrical eliminations. Local coordinate systems. Walter Ritz variational method. Galerkin approximate method for differential equations, and boundary value problems. Rigidity matrixes. Load vectors, secondary quantities. Scope of the Finite Element Method: bars, disks, plates/slabs, 3D elements. Non linear methods.

Peremérték-feladatok közelítő megoldásainak főbb módszerei (véges differenciák módszere, Galjorkin- és Ritz-módszer). A Hu-Washizu-Funkcionál és speciális esetei. A végeselem-módszer általános összefüggései és gyakorlati lépései. Geometriai finitizálás, lokális koordináta-rendszerek, bázisfüggvények, merevségi mátrix, redukált tehervektorok, másodlagos mennyiségek. Ellenőrző lépések. Alkalmazások: rudak, tárcsák, lemezek, 3D-elemek, lemezművek. Nemlineáris feladatok.

Foundation – Alapozás

The aspects of choice of foundation system. Shallow or flat type of foundations. The main alternatives of spread and pad footings. Pier and well foundations. Cabin and slurry wall foundations. Examination of the injury of buildings, due to the shortage of the foundation. Renovation of the old foundations. Soil bearing walls. Choice of materials and fabrics. Further information about the soils. The stiffening of the soils, and the possible methods. Drainage of the subsoil, gravity water removal works.

A hallgatók a tananyag elsajátításával megismerik az alapozások különböző módjait, fajtáit, alkalmazási szempontokat, az alapok szerkezeti kialakításait, építési technológiákat. Megismerik a síkalapok és a mélyalapok méretezési elvét, tanulmányozzák az épületkárok geotechnikai okait, az alap-megerősítések lehetséges módjait. Továbbá ismereteket szereznek a talajok szilárdításának lehetséges módszereiről. Megismerik a munkagödör oldalhatárolás különböző módjait, fajtáit, alkalmazási szempontokat, a szerkezeti kialakításait, az építési technológiákat. A munkagödör víztelenítésének lehetséges módszereit, megválasztásának szempontjait és azok méretezési elvét, üzemelési szabályait.

Advertisements

Economics – Közgazdaságtan

Definition of Macro economics. The participants of the economy. The levels of the economy. Principles and mechanise of the market. National markets. Consuming, savings, investments, government investments and governmental budget.

A közgazdaságtan tárgya, legfontosabb összefüggések. A kompetitív piac mechanizmusának működése. Kereslet- és kínálatrugalmasság. A piac működése nemzetgazdasági szinten. A nemzetgazdasági teljesítmény mutatói. A nemzetgazdasági teljesítmény meghatározódása. A munkaerőpiac működése és a munkanélküliség. Infláció fogalma, fajtái. A pénz fogalma, funkciói. A pénzpiac működése.

Engineering buildings – Mérnöki Építmények

Process of the design of load bearing structures. The types of statically modelling. The dynamic effects of the wind. The impacts of the earthquake. Preliminary raw calculations. Design of high and spaced buildings. Shell and cord structures. Hall constructions. Classification of the industrial buildings layout and statically characteristic. Opening roofs. Pneumatics and tarpaulin structures.


Tartószerkezetek tervezésének folyamata. A valódi szerkezetek statikai modellje. A szél dinamikus hatásai. A földrengés és hatása az épületekre. Közelítő számítási módszerek. Magas és nagyteres épületek tervezése. Héjszerkezetek és kötélszerkezetek kialakítása. Ponyva és pneumatikus szerkezetek kialakítása. Ipari építmények tervezési metodikája. Az ipari létesítmények kialakításának építészeti és szerkezeti elemei. Az ipari építmények fő funkcionális elemeinek tervezési adatai (technológia, méretkoordináció, gazdaságosság). Csarnokszerkezetek. Lefedő szerkezetek, nagytér lefedések. Nyitható tetők. Komplex tervezési feladat.

Environment protection, Ecology – Környezetvédelem és Ökológia

General introduction of the problems of environmental protection, principles of Water protection, Soil protection. Garbage problems, and waste management. The impacts of the industrial production and the services to the environment. The condition and protection of the air, and protection of the air. Environmental regulations, national and local laws.

Vízvédelem. Talajvédelem. Hulladékprobléma és hulladékgazdálkodás. A környezetvédelem jogi szabályozása. Környezeti hatásvizsgálat.

Descriptive geometry – Ábrázoló geometria

AutoDesk AutoCad knowledge. Projection methods, two point perspective, axonometric projection, parallel projection and index-numbered projection. Space sections, intersections. Curved surfaces. Transfixes of geometrical shapes. Editing slopes and terrains task. Design of roof profiles.

A műszaki információközlés egyik alapelemének, az ábrázoló geometriának készség szintű elsajátítása annak érdekében, hogy a továbbiakban a műszaki kommunikáció problémamentesen, színvonalasan folytatható legyen. Axonometrikus ábrázolás. Kétiránypontos perspektíva. Vetületi ábrázolás (ortogonális parallel projekció) Síkokkal határolt általános helyzetű testek: méretes feladatok, áthatás, síkmetszet, fordított méretes feladatok. Körszimmetrikus általános helyzetű testek: méretes feladatok, áthatás, síkmetszet, fordított méretes feladatok. Mérőszámos ábrázolás: görbe felületek ábrázolása, célorientált szerkesztések: tetőidom szerkesztés, testek áthatása, rézsűszerkesztés.

Design of structures – Szerkezetek tervezése

Preliminary calculations of civil engineering structures. Functional and appearance of the buildings. Structural designing aspects. The interrelation of the structure and the model. Aesthetical fundaments. Analysis of civil engineering constructions. Economic considerations. Roofing structures, large-span covering structures.

Mérnöki építmények és szerkezetek tervezési metodikája. Közelítő számítások. Funkcionális és formai szempontok. Statikai – szerkezeti szempontok. Az építésmód visszahatása a szerkezetekre. Esztétikai alapelvek. Mérnöki létesítmények esztétikai elemzése. Gazdaságosság. Lefedő szerkezetek, nagy terek lefedése.

Dwelling design – Lakóépület tervezés

The description of the house. Design as a technique. The plan. The designing process. Building regulations. Function elements of the house. The tools of the designing process. Architectural, structural, and localization consideration of the dwellings. House installation comparisons. Contemporary examples.

A lakóépület fogalmának meghatározása. A tervezés, mint módszer: terv, tervezés, előírás, döntés. A tervezés folyamata: tervfajták, a terv, mint a döntés eredménye, a lakás funkcionális elemei. A tervezés eszközei: építészeti, szerkezeti, telepítési szempontok összehasonlítása. Aktuális példák bemutatása.

C

Construction venture Építés Vállalkozás

Generals about ventures. Theories about ventures. Definition of venture, company, reproduction. Relation of management and venture. Economics environments, the market, and competition conditions. Strategy of the company, tactics, and type of ventures. Particular principles in the field of construction venture. Tenders. Cycle of the investments. Competitive bidding. FIDIC recommendations. Tender practises inside the European Union. Contracts and types of these.

Újratermelés és vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalkozás felépítése, életgörbéje, a vállalkozás nemzetgazdasági erőterei. A vállalkozás kettős célú működése, saját tőke és „bérelt” tőke fogalma. A termelési tényezők rendszere, szervezése. A vállalkozás extenzív és intenzív oldala. A piac. A piacon megjelenő áruk sorfélesége, a piaci versenyviszonyok. Vákuum, túlnyomás és egyensúly a piacon. Vállalatnagyság és piaci környezet. A soklábon-állás, a diverzifikálás optimuma. Vállalkozási műfajok. Vállalati stratégia, vállalati profil szelektív fejlesztése. Vállalati taktika fogalma, a két alaptaktika.

B

Basic studies of Settlements – Település ismeretek

The characteristic of settlements. Subjective and objective view of the settlement. The diversity of settlements. Alone or together? The interrelation between settlements. The most essential functions of the settlements. The residents of the settlements, the citizens and the population of the settlements. Structure of the settlements. The traffic network and other line shaped objects inside the town. Organization areas, centre of the city.

A települések tartalmi, szerkezeti sajátosságai. Szubjektív és objektív településképek. A települések sokfélesége, típusai. Egyedül vagy együtt, a települések egymásrautaltsága. A legfontosabb települési funkciók. A települések életben tartói, polgáraik, népességük. Mit érdemes tudnunk a települések szerkezetéről. Vonalas elemek a település szerkezetében, közlekedési területek. Intézményterületek, a város központjai.

Bridge engineering – Hídépítés

Margit híd

Margit híd – Margareth bridge

The history of the bridge design from the ancient to our days. The most important Hungarian Bridge designers, and their achievements. Construction materials, wood, stone, steel, concrete, and combinations. Fixed and moveable bridge. Multifunctional bridges, public service bridges, bicycle bridges, highway bridges, railway bridges. Technology of bridge design.

A hídépítés története az őskortól napjainkig. A magyar hídépítés nagyjai és eredményei. A hídtervezés, építés, használat és karbantartás előírásai. Szerkezeti anyagok: fa, kő, acél, beton és ezek kombinációi. Hidak kialakítása a rendeltetésnek megfelelően: állandó és mozgatható hidak. Többcélú hidak, különböző közmű átvezetések. Gyalogos, kerékpáros, közúti, vasúti forgalmat, ritkábban hajócsatornát, vízvezetéket átvezető hidak. Funkciójukban ill. anyagukban kombinált hidak. Hidak funkcionális kapcsolata a rávezető utakkal és vasutakkal. Folyón, öblön átvezető hidak esetében a hajózhatóság biztosítása. Különböző szerkezeti rendszerek. Hídépítési technológiák.

Building construction – Szervezés

 

Site mobilization plan. The task of the project manager. The types of the constructional investments. Permits for the constructional investments. Organization schedules. Rights and obligations of the project manager.

A hálók továbbfejlesztése, az MPM háló lényege, elemei. A hálók számítógépes feldolgozása. A folyamatos termelésszervezési mód lényege, alkalmazási feltétele a sorrendprogramozás. Térbeli organizáció lényege, szerepe, tényezői. Organizációs tervek rendszere, fajtái, tartalmuk. Az építési munkahely irányítása, az építésvezető jogai, kötelességei. Az építéshelyi műszaki adminisztráció. Műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés szerepe a kivitelezésben. Beruházás folyamatai, fajtái. A területmegszerzés módja. Telekalakítás fogalma, fajtái. A beruházás megvalósítása során beszerzendő engedélyek.

Building constructions I. – Épületszerkezettan I.

The engineering aspects of choice of slab constructions. Arches. Standard types of old arched slabs. Beam slabs. Slabs with beams. Planked and panel slabs. The alternatives of wooden roof  constructions, reinforcement concrete roofs, and steel roofs. Monolithic and prefabricated, slabs, spatial bracing halls. Floor design. Special floors. Stair design, from different building materials,

Az épület és az építési tevékenység. Épületszerkezetek. Az épületszer-kezetekkel szemben támasztott lövetelmények. Elemekből épített falak. Kőfalak, téglafalak. Válaszfalak. Nyílásáthidalások. Téglaboltövek. Acélgerendás nyílásáthidalások. Monolit és előregyártott vasbeton áthidalók. Födémszerkezetek. Fafödémek. Acélgerendás födémek. Monolit vb. födémek. Előregyártott vb. födémek. Koszorú megoldások. Padlószerkezetek. Lép-csőszerkezetek. Monolit vb. lemezlépcső. Kő-, műkő lebegőlépcsők. Belső lépcsők. Előlépcsők, tereplépcsők. Ácskötések. Fedélidomok. Fedélszerkezetek. Hagyományos fa fedélszer-kezetek, korszerű tetőszerkezetek. Héjalások. Kémények, szellőzők.

Drawings:

Épület alaprajz – Layout of a Building

Födém – Slab

Kő & Téglaboltöv – Stone & Brickarch

Lépcsőterv – Stairs Design

Rajzgyakorlat 1. – Drawing practice 1.

Rajzgyakorlat 2. – Drawing practice 2.

Téglakötések – Brick Bonds

Building constructions II. – Épületszerkezettan II.

Foundation. The soil and the building connections. Technical possibilities, to the transfer of the loads. Type of flat foundations. Type of deep foundations. Water isolations. Space divider wall constructions. Doors and gates. Thermal bridge-free windows.

Alapozás. Az altalaj és a felépítmény, a teherátadás műszaki megoldása. Síkalapozások. Mélyalapozások. Talajjal érintkező épületszerkezetek víz elleni szigetelése. Vízhatlan és vízzáró szigetelések. Vízszintes fal és padlószigetelés. Teknőszigetelés. Talajvíznyomás elleni szigetelés. Üzemi és használati víz elleni szigetelések. Épületfizika. Lapostetők. Lapostetők hő-, és páratechnikai kérdései. Egyhéjú melegtetők. Kéthéjú hidegtetők. Fedélhéjazatok. Nyílászáró szerkezetek. Ajtók, ablakok.

Building materials I.  – Építőanyagok I.

Chemical physical and mechanical properties, of cement, gypsum, and lime mortar involves the specific areas of building stones and aggregates, inorganic binding materials, hydraulic and non-hydraulic, fresh and hydrated concrete. The process of concrete manufacturing. The transportation of the concrete, concrete placing and compaction. The, corrosion protection in case of reinforcement and tensioned concrete structures. The circumstances, which are influenced on the concrete compressive strength. In situ and laboratory tests of the concrete, especially emphasis the difference between non-crushing, and without destruction analysis.

Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész, gipsz (CaSO4) és cement. Betonok adalékanyagai. Friss beton. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia. A beton készítésének munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés utókezelés és védelem. Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése, jelölése. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok és betontechnológiák. Üzemi előregyártási technológiák.

Building materials II.  – Építőanyagok II.

The building plastics, organics binding materials, resins. Bitumens for waterproofing. Heat and sound isolation materials. Asphalts, ceramics, glasses, building metals, and aluminum. The construction of building wood, physical and chemical, attributes of the timber constructions. Mortars, other heat and sound isolation products. Windows, and doors, roof covering materials. Modern concrete technologies, like translucent concrete constructions, rehabilitation of concrete structures.

Hő-és hangszigetelő anyagok és termékek. Bitumenek. Acél, betonacélok és alumínium. Építőfa fajták, a fa szerkezetei felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Építési kerámiák. Üveg, festék és ragasztó anyagok. Műanyagok. Építési kőanyagok. Habarcsok. Padló-, fal- és födémburkolatok. Nyílászáró szerkezetek, tetőfedő anyagok, betonipari termékek. Korszerű betontechnológiák, üvegbeton, betonvédelem és rehabilitáció.

Building technology – Építéstechnológia

The emphasis of the course is on the practical methods of traditional and mechanized building implementation process. The specialities of the building industry. The acceptance of working space. Preparation works, demolition works. Isolations. The machineries of the concrete technology like, mixer, compressor, concrete guniting. Groundworks/ earthworks machineries. The design process of vertical masonry constructions. Excavation works. The types of shuttering, and scaffolds. Foundations. The part and types of the cranes and other hoisting machines. Like tower crane, sable jib crane, fixed and, mobile cranes crawler cranes, telescopic cranes etc. Steel assemblies/installations. Traditional roof truss and execution.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a hagyományos építési folyamatok gépesítési és technológiai ismereteit. Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudományterületek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Építőmesteri szerkezetek építési folyamatai: földmunkák, munkatér-határolások, alapozási munkák. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek, anyagelőkészítő munkák gépesítése. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek építése. Betontechnológia gépesítése, eszközei. Hagyományos állványok és zsaluzatok készítése. Daruk (emelőbikák, autódaruk, mobildaruk, toronydaruk, különleges daruk). Betonacél- szerelések, betonozási munkák végrehajtása. Hagyományos fedélszerkezetek építése.