subjects W – tantárgyak W

September 27, 2009

Zártszelvény az Ürömi körforgalom alatt - kifolyási alvízi oldal

Zártszelvény a Pilisborosjenői mellékágon, az Ürömi körforgalom alatt – kifolyási altvízi oldal 2015. – közvetlenül a kivitelezés után – Tervező: FŐMTERV Zrt.

Water engineering – Vízépítés

Students should get skill from water balancing of rivers. Designing water engineering structures. Dams, types of dykes. Structure and parts of barrages. Hydroelectric power plants. Principles of power generation, with water. Culverts, weirs.

A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a vízfolyások szabályozásában, s ez által képesek legyenek az e területhez tartozó műtárgyak méretezésére. A tantárgy keretén belül a vízfolyások szabályozásának elvei, műtárgyai, a gátak fő típusai, duzzasztóművek, vízlépcsők szerkezete, vízi utak kialakítása kerül ismertetésre. A víz erő- hasznosítás alapelve, vízierőmű. Átereszek, bujtatók, vízalatti átvezetések elrendezése.

Read the rest of this entry »

Advertisements

subjects T – tantárgyak T

September 27, 2009

Technical chemistry – Műszaki kémia

Introduction of principles of chemistry, general literacy of chemistry, ensuring the student to a better understanding and provide material for the later special subjects.

Bevezető kémiai alapismeretek átadása. Az általános természettudományi műveltség megszerzése, valamint a későbbi szaktantárgyak megértése, szakszerűbb elsajátítása érdekében.

Theory of structures – Tartók statikája

Concepts and methods of the solution. Force, flexibility method, for single and multiple indeterminate structures. Bent structures, trussed girders, continuously supported structures. Statics of arches, and closed frames. Sigma point theorem. Displacement method for single and multiple indeterminate structures. Cross method, and application in fix and in deflected frames. The definition of girder support.

Maximális igénybevételi ábrák. Erőmódszer alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteken. Hajlított és rácsos szerkezetek, többtámaszú tartók. Ívek és zárt keretek, szigma-ponti módszer. Elmozdulások számítása. Erő hatásábrák meghatározása. Elmozdulás-módszer alkalmazása többszörösen határozatlan szerkezeteken (keretek, többtámaszú tartón). Cross-féle eljárás alkalmazása fix és kilengő kereteken. Tartórács alapfogalmak.

Timber buildings – Magasépítési faszerkezetek

The course will help students to get principle theories and practices method relevant to the wooden structures. The timber design, measurements, calculation approach and samples.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a faanyagból készülő épületszerkezetek, szerkezeti elemek tervezésére vonatkozólag. Faanyagból készülő épületek, szerkezeti elemek méretezésének alapjai, számítási módszerek, gyakorlati példák bemutatása.

Timber structures – Faszerkezetek

Providing principal knowledge about timber construction products, show practical design methods. The wood as building material, main characteristic of the timber, analysis compare other frequently used building materials. Brief calculations, present through examples.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a faanyagból készülő épületszerkezetek, szerkezeti elemek tervezésére vonatkozóan. A fa, mint építőanyag általános jellemzése, tulajdonságainak elemzése, összehasonlítása más az építőiparban használt anyagokkal. Alapvető számítási módszerek ismertetése, gyakorlati példákon való bemutatása.

subjects S – tantárgyak S

September 27, 2009

Soil mechanics – Talajmechanika

The course lead into the student to the principle properties of the soil components. The structure and composition of soil. The soil volume change due to the water movements. The interpretation of soil stresses. Initial soil stresses and the memory of soils. The effect of the stress and strain conditions on soil behaviour. Analysis and testing of soil shear strength. Compression and consolidation. Testing of deformability.

A talajmechanikai oktatás keretében a hallgatók megismerik a talajok azonosító jellemzőit, fizikai tulajdonságait, terhelés hatására való viselkedésüket, áteresztőképességi tulajdonságaikat és abennük való vízmozgások mechanizmusát. Ezzel megszerzik a további – földsztatikai és alapozási tanulmányaikhoz szükséges alapismereteteket.

Spatial structure strengthen – Térbeli Tartószerkezetek

Transfer of the in-plane forces in thin-shell structures. Various curved shaped shell structures and the support system of these constructions. Continuous support on the edge of the shell. The assembly method for thin-shell structures, and the retroaction to the designing process. 3dimensional framework structures. Tensile and membrane structures. Simple layered bar networks. Two layered undetermined thin-shell structures. Optimal form-finding. The torsion stiffness of the tensile structures. The production of the three-dimensional membranes. Tent structures, wire/rope structures. Slabs with long elements, and with short elements.

A héjszerkezetek erőjátékának ismertetése. Különböző alakú héjak szükséges megtámasztás-módjai. A héjszerkezetek peremtartói. A héjszerkezetek kivitelezésmódjai és ezek visszahatása a tervezésre. A térbeli rácsszerkezetek fajtái. A tárcsák és az egyrétegű rúdhálózatok statikai tulajdonságai. Lécrács héjak. A kétrétegű térrácsok statikai határozatlansága. Optimálási eredmények. A csavarási merevség szerepe. A térbeli rácsok gyártása. A kötélszerkezetek általános tulajdonságai. A kötélszerkezetek statikai és kinematikai határozatlansága. Kötélszerelvények. Ponyvaszerkezetek. A lemezművek fajtái és statikai viselkedése. A hosszú-elemes és rövid elemes lemezművek statikai problémái.

Steel buildings – Magasépítési Acélszerkezetek

The subject lead the student into the design of the multi-storey civil engineering steel structures. Production of steel buildings. Assembly of the elements. The course emphasis on the EUROCODE 3 standards. The student have to hand in a project according to the approved EUROCODE standard (Steel Industrial Hall with indoor overhead moving crane)

Az építőmérnöki gyakorlatban előforduló magasépítési acélszerkezetek méretezésével, gyártásával, szerelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A tárgy keretében kiemelt hangsúllyal szerepelnek az EUROCODE 3 acélszerkezeti szabvány előírásai. A félévi tervezési feladatot (daruzott ipari csarnok) is e szabvány alkalmazásával kell megtervezni

Steel structures I. – Acélszerkezetek I.

The steel characteristic in the practice of civil engineering constructions fields. The joining of  steel members, the produce process of the steel manufacturing. The construction steel definition, types, classifications, benefits, and disadvantages. The principles, of steel design. The steel bars features, raw materials, joining methods. The tensioned bar shapes. The compressed construction steel bars. Melting, weldings, bolted fastenings. The truss girder structure design.

Az építőmérnöki gyakorlatban előforduló acélszerkezetek méretezésével, gyártásával, szerelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. Az acélszerkezetek fogalma, fajtái, felosztása, előnyei és hátrányai. A méretezés alapfogalmai. Méretezési eljárások. Az acél rúdszerkezetek elemei: alapanyag választék, kapcsolati módok. A húzott rúd szerkezeti kialakítása. A hegesztett, szegecselt, csavarozott kapcsolatok méretezése. A nyomott rúd. A rácsos tartók szerkezeti kialakítása.

Steel structures II. Acélszerkezetek II.

The of steel characteristic in the practice and theory of civil engineering constructions fields. The joining of steel members, the basic concepts of produce process of the steel manufacturing. Bended strews joining. Examine the connection properties between the steel section and the  joining. Brittle fracture, fatigue. Stability analysis Buckling, plastic collapse, tensile rupture. General shapes for steel frames. Steel bar under the effect of compression and twist moment stress. Eccentrically loaded steel bar. Modelling spatial buckling of the steel frames.

Az építőmérnöki gyakorlatban előforduló acélszerkezetek méretezésével, gyártásával, szerelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A hajlított és csavart rudak szerkezeti kialakítása, méretezése. Szilárdsági vizsgálatok (alapanyag és kapcsolatok). Stabilitási vizsgálatok: kifordulás, lemezhorpadás. A keretek szerkezeti kialakítása. A külpontosan nyomott rúd. A nyomott és csavart rúd: a térbeli kihajlás problémája. Rideg és fáradt törés. A szerkezetek alátámasztásai.

Structural dynamics – Tartószerkezetek Dinamikája

To strengthen the dynamics calculation methods, among the students. The course help to lead the students to the principles of the dynamics calculation formulas; One and multiple physics oscillations. The reason of the damped oscillation, and the effects of it. The aim of the course to examine the, collisions, earthquakes, and pressure alteration, through simple practical exercises.

A dinamikai számítások nem szerepelnek kellő súllyal a szakmai törzsanyagban. Ebben a tárgyban foglalkozunk a dinamikai számítások alapjaival: egy és több szabadságfokú lineáris rezgőrendszerekkel, a rendszerekben lévő csillapítással és röviden érintjük a rendszerek nemlinearitásának okait és hatását. A gyakorlati feladatok közül az ütközést, a földrengést és a gyors nyomásváltozás hatását egyszerű példákon vizsgáljuk.

Structural engineering practice I.

Engineering and Society I. Tall Buildings & Skyscrapers. The demolished World Trade Centre.  Engineering and Society II. Quality Control of Buildings. Roads in Hungary and Accession to the European Union. Structural Design of Nuclear Power Plants. Earthquake. Is it a Manmade  Calamity? Modern Technologies of Bridge Constructions. Cable & Suspension Structures. Bridges & Roof Structures. Bridges & Building Floors Design of tent Structures rehabilitation of Old Concrete & Masonry Structures. This course is studied in English language

Structural engineering practice II.

History of Engineering. The Construction Projects. Quality Control of Buildings. Analysis of  Failures. Roads in Hungary and Accession to the European Union. Impact of Motorway networks. Structural Design of Nuclear Power Plants. European Standards. Modern technologies of Bridge Constructions. Movement and Structures in Calatrava’s design. Thin Walled Metal Structures. Cable & Suspension Structures. Suspension Bridges. Rehabilitation of Engineering Structures. This lesson was studied in English language.


Structural system of high and spaced buildings – Magas és nagyteres épületek szerkezetei.

Spaced buildings, in the different eras. Historical overview of high span covering. Multifunctional spaces. Types of layout distribution. Covered swimming pools. Steel construction for high space halls. Timbered spaced halls. Tent style suspended, tensile structures, prestressed membranes. The aspect of natural lightening. Drainage of rainwater in a complex high-spanned structure.

Nagyteres épületek a különböző korokban. Történelmi áttekintés a nagyfesztávolságú lefedésekről. Többcélú nagyterek típusai, elrendezése, helyiségei. Sportöltözők elrendezési lehetősége. Fedett uszodák. Acélszerkezetű nagytér-lefedések megválasztási lehetőségei. Faszerkezetű nagytér-lefedések, fa-acél kombinációk. Vasbeton szerkezetű nagytér-lefedések. Túlnyomásos és függesztett sátrak. Acél-, vasbeton-, és faszerkezetű nagytér-lefedések, tető-rétegfelépítési lehetőségei különböző rendeltetésű és tömegkialakítású épületek esetén. A természetes megvilágítás szempontjai. A határolószerkezet és a megvilágítás viszonya. Nagyteres, összetett tömegű épületek csapadékvíz-elvezetési problémái.

subjects R – tantárgyak R

September 27, 2009

Reinforcement concrete design – Vasbetonszerkezetek I.

History of concrete and reinforcement concrete. The components of reinforcement concrete, the connections of these materials. Reinforcment concrete design criteria’s. Hungarian norms and EUROCODE 2. Statics considerations. Ultimate limit states (bending moments, stress conditions, shear and normal forces, torsion, complex measurements, eccentric and centric compressions. Serviceability limit states. (deformation control, crack control). The basis of the prestressed reinforcement concrete. Conceptions of reinforcement concrete support systems, and load distributions. Editing rules. Precast and monolithic constructions. Joints. Construction types, outlines, and functions. Condition testing, maintaining, strengthening.

Beton és vasbetonszerkezetek története. A vasbeton alkotó anyagai és kapcsolatuk. A vasbetonszerkezetek tervezésének szabályozása, hazai és európai előírások. A vasbetonszerkezetek szilárdságtana: Teherbírási határállapotok (hajlítás, feszültség állapotok, nyírás, csavarás, komplex méretezés, központos és külpontos nyomás, teherbírási vonal). Használhatósági határállapotok (alakváltozási határállapot, repedési határállapot). A feszítés alapelve. Vasbetonszerkezetek kialakítása, erőjátéka. Szerkesztési szabályok, előregyártott és monolit szerkezetek, csomópontok, statikailag határozott és határozatlan szerkezetek. Szerkezet, forma, funkció. Állapotvizsgálat, karbantartás, megerősítés, műemlékek és felújításuk.

Reinforcement concrete design II.  – Vasbetonszerkezetek II.

The aim of the course that the students are gain principle skills about method of reinforcement concrete practical methods, measuring, and design. Serviceability limit state, deflection control, Crack control, with the calculation of crack width. Rotation of the section. Punching shear resistance calculations. Local compressions. Installation of reinforcement bars. Linear-elastic theory, fracture mechanic methods. Classification and analysis of pointed supported, reinforcement concrete slabs. Diaphragms. Load bearing walls. Single supported load carrying wall, continuous supported load carrying wall.

A hallgatóknak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a vasbetonszerkezetet méretezésével és tervezésével kapcsolatban. Használhatósági határállapotok. Alakváltozási határállapot, hajlított szerkezeti elemek lehajlásának ellenőrzése. Repedezettségi határállapot, repedéstágasság számítása. Vasbeton keresztmetszet csavarása. Átszúródás. Rövid konzol. Helyi nyomás. Feszített szerkezetek. Kétirányban teherviselő lemezek Rugalmas és törésvonal elmélet. Gyakorlati számítás, betonacél szerelés. Pontonként alátámasztott lemezek fajtái, kialakításuk, számításuk. Héjak. Faltartók. Kéttámaszú és többtámaszú faltartók, alkalmazásuk és előfordulásuk.

Reinforcement concrete design II. – Semester project II.

Avaible only in Hungarian language!

Két irányban teherhordó födém tervezése – Féléves feladat

Vasbeton lemez, gerendák és oszlop közelítő méretfelvétele, terhek felvétele, állandó, esetleges és hasznos terhek. Födémlemez vastagságának, gerendák igénybevételeinek számítása szabad tervezéssel. Vasalás számítása, kötött tervezéssel.

Reinforcement concrete and steel bridges – Vasbeton és acél hidak

The course examine the evaluation and history of reinforcement and steel bridges. Composite structures. High-tech, and record bridges. Hungarian steel and reinforcement bridges. Road and railway bridge regulations. Material properties. Loads and effects on the bridges, load combinations, general geometric configurations. Construction rules, and solutions. Models for calculation. Principle configuration for concrete, reinforcement concrete, and prestressed reinforcement concrete bridges. Simple supported, and continuous beam bridges, inclined piers, frame bridges. Arch bridges, through type, and overhead bridges. Cable-stayed suspension bridges. Pre-stressed concrete bridges. Strengthening of bridges.

Az acél és vasbeton hidak kialakulása, történeti áttekintés. Az együttdolgozó szerkezetű hidak. Világrekorder hidak. Magyarországi acél és vasbeton hidak. A közúti és vasúti hídszabályzatok. Anyagtulajdonságok, terhek és hatások, teherkombinációk, geometriai kialakítások, szerkesztési szabályok. Acélhidak szerkezeti megoldásai. Acélhidak számítási modelljei. Beton, vasbeton és feszített beton hidak szerkezeti kialakítása. Kéttámaszú és többtámaszú gerenda hidak, ferdelábas megoldások, kerethidak. Ívhidak, alsó- és felsőpályás kialakítás. Ferdekábeles függőhidak. Beton, vasbeton és feszített beton hidak számítása. Hidak megerősítése, a szabad kábeles módszer előnyei.

Reinforcement concrete and steel bridges – Semester projects

Avaible only in Hungarian language!

Acél szerkezetű híd féléves feladat

Vázlatterv rajzolása rendelkezésre álló mintarajzok értelemszerű felhasználásával. Az acélszerkezetű vasúti híd 15-20m támaszközű, hegesztett kialakítású felsőpályás, két főtartós, gerinclemezes vasúti hidat, a hídon a pálya egyenes és vízszintes. Az áthidalandó akadály tengelyére merőleges. A Vázlatterv tartalmazza a híd oldal felülnézetét, keresztmetszetét, a tervekhez statikai számítás tartozik, mely Szilárdságtani és stabilitási vizsgálatokat tartalmaz.

1.  Tehereset, statika (rajz, részlet)

2.  Oldalnézet (rajz, részlet)

3. Alaprajz (rajz, részlet)

Vasbeton szerkezetű híd féléves feladat

1. Hosszmetszet (rajz, részlet)

2. Keresztmetszet (rajz, részlet)

3. Vízszintes metszet (rajz, részlet)

subjects Q – tantárgyak Q

September 27, 2009

Quality assurance – Minőségbiztosítás

Lead the student into the history of Quality management and improvement of it. The requirements of the customer. Kano model of product development & customer satisfaction. Quality optimization and measurement. The producing process and quality control. Key elements of the installation of quality management systems. Principles according to ISO 9000. Role of leadership. Processes as the foundation-stones of the quality control. Gauge observation. The specialities of the little ventures. The certification of the manufacturing process. European Union requirements and directions. The definition of quality audit types and necessities. Quality circle and the TQC. Integrated quality improvement method. Total Quality Management (TQM), further standardised quality improvement methods like GLP, GMP, HACCP. The expenses of quality.

A minőségről. A minőségügy története és fejlődése. A vevő elvárásai. A Kano modell. A minőségkövetelmények mérése, minőségmutatók. Alapelvek az ISO 9000 szerint. Vezetési alapfeladatok. Minőségügyi információk, adatkezelés. Minőségügyi mutatók. A folyamatok, mint a minőségirányítás alapkövei. A termelési folyamat minőségügyi szabályozása. Mérések és vizsgálatok a folyamatokban. Méréses és minősítéses vizsgálatok. Táblázatos mintavételi tervek. Mérőeszköz felügyelet. Körmérések. A minőségirányítási rendszerek kialakítása, bevezetése. Kisvállalkozások sajátosságai. A minőségügyi audit fogalma és szükségessége, típusai. A minőségügyi tanúsítás. Követelmények a tanúsítóval szemben. EU követelmények és irányelvek. Minőségirányítási rendszerek. Eltérő megközelítésen alapuló rendszerek. Az ISO 9000-es szabványrendszer és annak jellemzői. Az ISO 9000-en alapuló egyéb szabványos rendszerek. Integrált irányítási rendszerek. A minőségkörök és a TQC. A TQM. Önértékelésen alapuló minőségdíjak. Egyéb szabványosított rendszerek (HACCP, GLP, GMP). A minőségügy gazdasági vonatkozásai. A minőség költségei. Minőségtechnikák.

subjects P – tantárgyak P

September 27, 2009

Philosophy – Filozófia

The Greek philosophy: Heraclitus, Zeon, Democritus, and the sophist. The Attic wisdoms: Socrates, Platoon, Aristotle. The Helen philosophy. Philosophy of the medieval ages. The philosophy of the renaissance and the humanism. German neoclassicism, Emanuel Kant, Hegel. The Marxism and Leninism. Existentialism.

Bevezetés a filozófiába. A filozófiai gondolkodás természete és történeti szemlélete. A tradíció. Az ókori keleti filozófia. Az antik bölcselet kezdetei. Ontológiai rendszerek. Az antik felvilágosodás. A klasszikus filozófia Athénben. Platón és Arisztotelész. A hellenizmus filozófiája. A középkor bölcselete. A kereszténység. A patrisztika és a skolasztika. A reneszánsz természet- és társadalomfilozófiája. Bacon. Metafizikai rendszerek. Descartes és Spinoza. Az angol felvilágosodás. Locke, Berkeley, Hume. A francia felvilágosodás. Diderot,Montesquieu, Voltaire, Rousseau. A német klasszikus filozófia. Kant és Hegel. Az irracionalizmus. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Új metafizikák. Freud, Jung.

Physics – Fizika

This subject is discussing the fundamental theories of classical mechanics, thermodynamics mechanics, geometric optics, electromagnetism, quantum mechanics, rigid body physics, atomic physics and nuclear physics.

A tantárgy a mechanika, a hőtan, a geometriai optika, az elektormágnesség, az atomfizika, a szilárdtest fizika, a magfizika, illetve a kvantumfizika alapfogalmait és alapösszefüggéseit tárgyalja.

Protection of heritage – Örökségvédelem

The history of cultural heritage. The aim of heritage protection, and tools of it. The professional, society and judicially aspect of the heritage protection. The organizations and functions of the heritage system. The UNESCO world heritage, and international associations. The value protection and the development of settlement. Relationship between the tourism and the development of settlement. The reservation of the historical places, monuments and artifacts. Conflict issues. The cultural heritage regulations, limitations and possibilities.

Az értékvédelem története, célja, eszközrendszere. Az integrált örökségvédelem szakmai, társadalmi, jogi és gazdasági felépítése, működése, szervezetei. Nemzetközi kivitelezés- a világörökség. Az értékvédelem és a településfejlesztés – rendezés összefüggései, idegenforgalmi,
vonatkozásai. Az értékes épített környezet megőrzésének módjai, hasznosítása a mai igény minőségi befogadása, a konfliktusok kezelése. Az örökségvédelem szabályozási keretei és lehetőségei.

Public services – Közművek

D1000-es göv vezeték építése a Lánchíd u.-ban

D1000-es göv vezeték építése a Lánchíd u.-ban

Public Utility network. The materials, objects and method of construct of the utilities. Types of public services, principles of design an utilities, measurements.

A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a közművek tervezése témakörében s ez által képesek legyenek a belvízrendezési feladatok megoldására. A tantárgy keretén belül a közműhálózatok anyagai, műtárgyai, építési technológiák,közműrendszerek fajtái és általános ismérvek, a közművek tervezési irányelvei, méretezése kerül ismertetésre.

subject M – tantárgyak M

September 26, 2009

Management I.  – Szervezés

The description of project budget. Making project budget, and the levels of it. Norms and types. Escort of the budget.

Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Építési helyszín berendezése. Részletes organizációs elrendezési terv tartalma. Felvonulási és ideiglenes melléképítmények. Építési helyszín közműellátása, energiaellátása. Felvonulási épületek és utak. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása. Termelésszervezés az építőiparban. Építési folyamat részei. Folyamatkapcsolás módjai, ábrázolásuk. Lineáris ütemterv részei, tartalma.

Management II. – Szervezés II.

Definition of facility management, application in the civil engineering fields. The phases of the constructional process. The possible representation of the construction process, flow chart of the execution, connections between the elements. Clear and attainable project objectives. Time Schedules, waterfall models, parallel connection between the elements of the construction process. The capital as resource, effect on the time schedule of the execution. Determine the working hours of the elements of the process. System engineering tools, work breakdown structure diagrams. The principles of Critical path analysis or method. Net diagrams, software ad time schedule design. Basic techniques, calculate the longest path, and total float.

Termelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése.

Management for engineers I.  – Menedzsment mérnököknek I.

Establishments as systems. The reason of the existence of establishments. Purposes inside the establishments. Individual and organizational aims. Necessities. Describing the organizations, models. Organization forms. Business organizations (Ltd. – Limited liability company, inc. – corporations, companies, governmental firms, ventures). Business environment (PEST and SWOT analysis). Design and risks. Functions inside the organization. Projects. Managing tasks, resources of the manager. Behaviour pattern of the manager. Managing skills. Leader manners., and making decisions. Method how to solve problems.

A szervezetek, mint rendszerek. A szervezetek létrejöttének okai. A szervezetek elemei. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A szervezetek ábrázolása, szervezet-leírási modellek. Szervezeti formák. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az üzleti környezet, PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság. Funkciók a szervezetekben. Projektek. Ábrázolástechnikai eszközök. A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus. Problémamegoldás és döntéshozatal. Probléma- megoldási módszerek.


Management for engineers II.  – Menedzsment mérnököknek II.

The bases of the Human Resource management (HR), principles of the Human Resource study. The definition of Human Resource Management, technology and porpoise of Human Resource Management. The application of the Personal Administration. The object of the human resource management, recruitment, and selection. The scope of activities, and results. Motivation theories. The evaluation of the human performances.

A hallgató ismereteket szerez az Emberi erőforrás menedzsment alapelveiről, alkotóelemeiről, a szervezeti viselkedést befolyásoló tényezőkről, képes használni az EEM technikákat. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, alapfeladata, eredményei és tevékenységei. Munkakörök kialakítása, elemzése és leírása. Munkaerő-tervezés. Toborzás és kiválasztás. Motivációelméletek. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Az emberi erőforrások fejlesztése

Mathematics I.  – Matematika I.

Set theory, and logic base theories. Complex numbers, 2 dimensional & 3 dimensional  vectors. Operations with vectors. Vector geometry. Number sequences, and convergence of the number sequences, divergence sequences. Definition of function.. Declaration of spin lines, with parametric and with polar coordinates. Operations between functions. Limit of the sequences, L’Hopital rule. Derivation, differential algebra, differential algebra rules. Taylor algorithm.

Halmazelméleti és logikai alapfogalmak. A számfogalom rövid áttekintése, valós számok, komplex számok. Síkbeli és térbeli vektorok. A 3-dimenziós tér vektorgeometriája. Műveletek vektorokkal. Számsorozatok és számsorok konvergenciája. Függvény fogalma. Görbék megadása paraméteresen és polárkoordinátákkal. Műveletek függvények között. Egyváltozós valós függvények határértéke és folytonossága. Differenciálhatóság és derivált, érintő. Deriválási szabályok. A differenciálszámítás alkalmazásai. Taylor-polinom. A határozott és a határozatlan integrál fogalma, integrálási módszerek.

Mathematics II.  – Matematika II.

Integration (definite Riemann integrals, and indefinite). Integration on a closed interval. Leibniz. Functions with multiply varies. Implicit and explicit, functions. Differential equation analysis with numerical method solutions, ordinary differential equations, partial differential equations.

Az integrálszámítás alkalmazásai. Többváltozós függ- vény fogalma, differenciálszámítása. Feltétel nélküli és feltételes szélsőérték és kiszámításuk. Legkisebb négyzetek módszere. Kettős integrál. Kettős és többesintegrál normál tartományokon. Alkalmazások. Közönséges első- és másodrendű differenciálegyenletek megoldása.

Mathematics III.  – Matematika III.

N dimensional linear space. Matrix arrays, operation with matrixes, linear transformation, matrix multiplications. Linear algebra, vector-vector, scalar-vector functions. Declaration of space with r(u,i) function. Basis of Complex functions. Definition of tensor. Linear transformations represented with linear algebra. Differential geometry thesis of Stokes. Potential theory, and harmonic functions. Declaration of tangent space.

N dimenziós lineáris tér. Mátrix-számítás rang, determinánsok. Mátrix invertálhatósága. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Mátrix sajátértéke, sajátvektora. Vektor-skalár függvények. Térgörbe ívhossza. Görbület, torzió. Felület megadása, érintősík. Felületdarab felszíne. Skalár-vektor függvények. Vektor-vektor függvények differenciálhatósága. Felületek megadása r(u,v) függvénnyel. Deriválttenzor és invariánsai. Vektor-vektor függvények vonal és felületmenti integrálja. Divergencia és rotáció. Integrál-átalakító tételek. (Gauss, Stokes, Green). A potenciálelmélet elemei. Komplex függvénytan elemei.

Mathematics IV. – Matematika IV.

Stochastic calculus. Kolmogorov’s probability theory, concerned with the analysis of random phenomena. Determination of probability with geometric and combination method. Poincaré conjecture. Bayes’ theorem. Total probability and conditional probability. Linear regression, regression. Glivenko’s theory, classical propositional logic. Poisson distribution, binominal distribution. Definition of median, variance.

Stochasztikus analízis. A valószínűség fogalma, axiómái. Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Valószínűségek meghatározása geometriai és kombinatórikus módszerekkel. Poincare formula. Feltételes valószínűség, események függetlensége. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változó és jellemzői: eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás,momentumok. Csebisev-egyenlőtlenség. A nagyszámok törvényei és alkalmazásaik, határeloszlás tételek és alkalmazásaik. Statisztikai minta, tapasztalati eloszlás- és sűrűségfüggvény, Glivenkó-tétele. Becslési módszerek, Hipotézis vizsgálat. Regresszió, lineáris regresszió. Statisztikai programcsomagok használata.

Mechanics I.  – Mechanika I.

Vector and force systems. Euclidian free vectors. Operation with vectors. 2 dimensional force systems, equilibrium and balance problems of these systems. Simply 2 dimensional structures. Centre of gravity. Uniform distributed forces. Continues girders. Classification of beams. Stress, Internal normal, shear forces, and moment maximum diagrams. Statically determined support systems, with broken-lined and with straight frameworks. Strings, and pole chains. Solution methods of trusses.

Vektorrendszerek. Kötött és szabad vektorok, műveletek vektorokkal, erőrendszerek, egyenértékűségek. Síkbeli erőrendszerek, egyszerű síkbeli tartók. Megoszló erőrendszerek, súlypont. Összetett síkbeli tartók. Tartók osztályozása a statikai határozottság alapján. Síkbeli rácsos tartók. Igénybevételek, igénybevételi ábrák. Térbeli tartók. Statikailag határozott tartókerőhatásábrái. Érintkezési erők. Kötelek, rúdláncok.

Mechanics II.  – Mechanika II.

Second moment of areas, inertia moments. Definition of stresses. Deformation according to Hook theorem. Traction, pressure, shear effects, twist moment, in elastic and plastic stages. Straight and angled bending moments. Eccentric, traction, pressure. Isotropic and anisotropic bars. Effect of the heating, viscosity.

Másodrendű nyomatékok. Feszültség, alakváltozás. Hooke-törvény. Húzás, nyomás, nyírás, csavarás, rugalmas és képlékeny állapotban. Egyenes és ferde hajlítás. Hajlítás és nyírás. Külpontos húzás, nyomás. Síkbeli elmozdulások. Rugalmas vonal differenciálegyenlete.Inhomogén és nemlineárisan rugalmas rudak. Viszkozitás. Hőmérséklet-változás.

Mechanics III.  – Mechanika III.

Hook’s law. The basic equations of elastic mechanics. Calculation method for statically indeterminate frameworks, work and energy theorems. Classical consistent deformation method. Mohr’s circle to analysis stresses. The buckling failure.

Feszültségállapot. Mohr-körök. Egyensúlyi egyenletek. Alakváltozási állapot. Geometriai egyenletek. Általános Hooke-törvény. Rugalmasságtan alapegyenletei. Tárcsafeladatok. Munka- és energiatétetek. Felcserélhetőségi tételek. Elmozdulási hatásábrák. Stabilitási kérdések. Kihajlás. Anyagmodellek és képlékenységi feltételek.

Mechanics IV.  – Mechanika IV.

Kinematics. Motion in perpendicular coordinate system. Rigid bodies kinematics. Body spot kinematics. Impacts of bodies. Mechanical resonances.

Kinematika. Anyagi pont kinematikája. Mozgás derékszögű rendszerben és adott pályán. Merev testek kinematikája. Kinetika. Anyagi pont kinetikája. Merev testek kinetikája. Ütközések. Leeső teher hatásának vizsgálata. Rezgések. Egyszabadságfokú rendszer szabad és gerjesztett rezgései. Többszabadságfokú rendszer mátrix-differenciálegyenletei. Többszabadságfokú rendszer szabad és gerjesztett rezgései. Rudak szabad rezgései.

Mechanics of buildings – Magasépítési szerkezetek mechanikája

High-rise constructions (special trusses, simple frames) Computer aided statics designs and models. Flexibility method for computing member forces and displacements in structural systems. Rope truss, and the calculation of it. Finite element method and application of it. Dynamics effect of the winds and earthquake, possible method to take into account these accidental situations. Oscillation analysis of the building. Plastic and elastic deformations.

Magasépítési szerkezetek (térrácsok, síkbeli keretek) számítógépi statikai számításának modelljei és módszerei, keretek másodrendű számítása rugalmas anyagmodellel, kötélháló számítása a nagy elmozdulások elméletével. Végeselem-módszer és alkalmazása. A szél és földrengés dinamikai hatások számítási modelljei és módszerei, az épületek rezgésanalízise. Képlékenységtan két alaptételének alkalmazása keretszerkezeteknél.