subject M – tantárgyak M

September 26, 2009

Management I.  – Szervezés

The description of project budget. Making project budget, and the levels of it. Norms and types. Escort of the budget.

Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Építési helyszín berendezése. Részletes organizációs elrendezési terv tartalma. Felvonulási és ideiglenes melléképítmények. Építési helyszín közműellátása, energiaellátása. Felvonulási épületek és utak. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása. Termelésszervezés az építőiparban. Építési folyamat részei. Folyamatkapcsolás módjai, ábrázolásuk. Lineáris ütemterv részei, tartalma.

Management II. – Szervezés II.

Definition of facility management, application in the civil engineering fields. The phases of the constructional process. The possible representation of the construction process, flow chart of the execution, connections between the elements. Clear and attainable project objectives. Time Schedules, waterfall models, parallel connection between the elements of the construction process. The capital as resource, effect on the time schedule of the execution. Determine the working hours of the elements of the process. System engineering tools, work breakdown structure diagrams. The principles of Critical path analysis or method. Net diagrams, software ad time schedule design. Basic techniques, calculate the longest path, and total float.

Termelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése.

Management for engineers I.  – Menedzsment mérnököknek I.

Establishments as systems. The reason of the existence of establishments. Purposes inside the establishments. Individual and organizational aims. Necessities. Describing the organizations, models. Organization forms. Business organizations (Ltd. – Limited liability company, inc. – corporations, companies, governmental firms, ventures). Business environment (PEST and SWOT analysis). Design and risks. Functions inside the organization. Projects. Managing tasks, resources of the manager. Behaviour pattern of the manager. Managing skills. Leader manners., and making decisions. Method how to solve problems.

A szervezetek, mint rendszerek. A szervezetek létrejöttének okai. A szervezetek elemei. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A szervezetek ábrázolása, szervezet-leírási modellek. Szervezeti formák. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az üzleti környezet, PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság. Funkciók a szervezetekben. Projektek. Ábrázolástechnikai eszközök. A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus. Problémamegoldás és döntéshozatal. Probléma- megoldási módszerek.


Management for engineers II.  – Menedzsment mérnököknek II.

The bases of the Human Resource management (HR), principles of the Human Resource study. The definition of Human Resource Management, technology and porpoise of Human Resource Management. The application of the Personal Administration. The object of the human resource management, recruitment, and selection. The scope of activities, and results. Motivation theories. The evaluation of the human performances.

A hallgató ismereteket szerez az Emberi erőforrás menedzsment alapelveiről, alkotóelemeiről, a szervezeti viselkedést befolyásoló tényezőkről, képes használni az EEM technikákat. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, alapfeladata, eredményei és tevékenységei. Munkakörök kialakítása, elemzése és leírása. Munkaerő-tervezés. Toborzás és kiválasztás. Motivációelméletek. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Az emberi erőforrások fejlesztése

Mathematics I.  – Matematika I.

Set theory, and logic base theories. Complex numbers, 2 dimensional & 3 dimensional  vectors. Operations with vectors. Vector geometry. Number sequences, and convergence of the number sequences, divergence sequences. Definition of function.. Declaration of spin lines, with parametric and with polar coordinates. Operations between functions. Limit of the sequences, L’Hopital rule. Derivation, differential algebra, differential algebra rules. Taylor algorithm.

Halmazelméleti és logikai alapfogalmak. A számfogalom rövid áttekintése, valós számok, komplex számok. Síkbeli és térbeli vektorok. A 3-dimenziós tér vektorgeometriája. Műveletek vektorokkal. Számsorozatok és számsorok konvergenciája. Függvény fogalma. Görbék megadása paraméteresen és polárkoordinátákkal. Műveletek függvények között. Egyváltozós valós függvények határértéke és folytonossága. Differenciálhatóság és derivált, érintő. Deriválási szabályok. A differenciálszámítás alkalmazásai. Taylor-polinom. A határozott és a határozatlan integrál fogalma, integrálási módszerek.

Mathematics II.  – Matematika II.

Integration (definite Riemann integrals, and indefinite). Integration on a closed interval. Leibniz. Functions with multiply varies. Implicit and explicit, functions. Differential equation analysis with numerical method solutions, ordinary differential equations, partial differential equations.

Az integrálszámítás alkalmazásai. Többváltozós függ- vény fogalma, differenciálszámítása. Feltétel nélküli és feltételes szélsőérték és kiszámításuk. Legkisebb négyzetek módszere. Kettős integrál. Kettős és többesintegrál normál tartományokon. Alkalmazások. Közönséges első- és másodrendű differenciálegyenletek megoldása.

Mathematics III.  – Matematika III.

N dimensional linear space. Matrix arrays, operation with matrixes, linear transformation, matrix multiplications. Linear algebra, vector-vector, scalar-vector functions. Declaration of space with r(u,i) function. Basis of Complex functions. Definition of tensor. Linear transformations represented with linear algebra. Differential geometry thesis of Stokes. Potential theory, and harmonic functions. Declaration of tangent space.

N dimenziós lineáris tér. Mátrix-számítás rang, determinánsok. Mátrix invertálhatósága. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Mátrix sajátértéke, sajátvektora. Vektor-skalár függvények. Térgörbe ívhossza. Görbület, torzió. Felület megadása, érintősík. Felületdarab felszíne. Skalár-vektor függvények. Vektor-vektor függvények differenciálhatósága. Felületek megadása r(u,v) függvénnyel. Deriválttenzor és invariánsai. Vektor-vektor függvények vonal és felületmenti integrálja. Divergencia és rotáció. Integrál-átalakító tételek. (Gauss, Stokes, Green). A potenciálelmélet elemei. Komplex függvénytan elemei.

Mathematics IV. – Matematika IV.

Stochastic calculus. Kolmogorov’s probability theory, concerned with the analysis of random phenomena. Determination of probability with geometric and combination method. Poincaré conjecture. Bayes’ theorem. Total probability and conditional probability. Linear regression, regression. Glivenko’s theory, classical propositional logic. Poisson distribution, binominal distribution. Definition of median, variance.

Stochasztikus analízis. A valószínűség fogalma, axiómái. Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Valószínűségek meghatározása geometriai és kombinatórikus módszerekkel. Poincare formula. Feltételes valószínűség, események függetlensége. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változó és jellemzői: eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték, szórás,momentumok. Csebisev-egyenlőtlenség. A nagyszámok törvényei és alkalmazásaik, határeloszlás tételek és alkalmazásaik. Statisztikai minta, tapasztalati eloszlás- és sűrűségfüggvény, Glivenkó-tétele. Becslési módszerek, Hipotézis vizsgálat. Regresszió, lineáris regresszió. Statisztikai programcsomagok használata.

Mechanics I.  – Mechanika I.

Vector and force systems. Euclidian free vectors. Operation with vectors. 2 dimensional force systems, equilibrium and balance problems of these systems. Simply 2 dimensional structures. Centre of gravity. Uniform distributed forces. Continues girders. Classification of beams. Stress, Internal normal, shear forces, and moment maximum diagrams. Statically determined support systems, with broken-lined and with straight frameworks. Strings, and pole chains. Solution methods of trusses.

Vektorrendszerek. Kötött és szabad vektorok, műveletek vektorokkal, erőrendszerek, egyenértékűségek. Síkbeli erőrendszerek, egyszerű síkbeli tartók. Megoszló erőrendszerek, súlypont. Összetett síkbeli tartók. Tartók osztályozása a statikai határozottság alapján. Síkbeli rácsos tartók. Igénybevételek, igénybevételi ábrák. Térbeli tartók. Statikailag határozott tartókerőhatásábrái. Érintkezési erők. Kötelek, rúdláncok.

Mechanics II.  – Mechanika II.

Second moment of areas, inertia moments. Definition of stresses. Deformation according to Hook theorem. Traction, pressure, shear effects, twist moment, in elastic and plastic stages. Straight and angled bending moments. Eccentric, traction, pressure. Isotropic and anisotropic bars. Effect of the heating, viscosity.

Másodrendű nyomatékok. Feszültség, alakváltozás. Hooke-törvény. Húzás, nyomás, nyírás, csavarás, rugalmas és képlékeny állapotban. Egyenes és ferde hajlítás. Hajlítás és nyírás. Külpontos húzás, nyomás. Síkbeli elmozdulások. Rugalmas vonal differenciálegyenlete.Inhomogén és nemlineárisan rugalmas rudak. Viszkozitás. Hőmérséklet-változás.

Mechanics III.  – Mechanika III.

Hook’s law. The basic equations of elastic mechanics. Calculation method for statically indeterminate frameworks, work and energy theorems. Classical consistent deformation method. Mohr’s circle to analysis stresses. The buckling failure.

Feszültségállapot. Mohr-körök. Egyensúlyi egyenletek. Alakváltozási állapot. Geometriai egyenletek. Általános Hooke-törvény. Rugalmasságtan alapegyenletei. Tárcsafeladatok. Munka- és energiatétetek. Felcserélhetőségi tételek. Elmozdulási hatásábrák. Stabilitási kérdések. Kihajlás. Anyagmodellek és képlékenységi feltételek.

Mechanics IV.  – Mechanika IV.

Kinematics. Motion in perpendicular coordinate system. Rigid bodies kinematics. Body spot kinematics. Impacts of bodies. Mechanical resonances.

Kinematika. Anyagi pont kinematikája. Mozgás derékszögű rendszerben és adott pályán. Merev testek kinematikája. Kinetika. Anyagi pont kinetikája. Merev testek kinetikája. Ütközések. Leeső teher hatásának vizsgálata. Rezgések. Egyszabadságfokú rendszer szabad és gerjesztett rezgései. Többszabadságfokú rendszer mátrix-differenciálegyenletei. Többszabadságfokú rendszer szabad és gerjesztett rezgései. Rudak szabad rezgései.

Mechanics of buildings – Magasépítési szerkezetek mechanikája

High-rise constructions (special trusses, simple frames) Computer aided statics designs and models. Flexibility method for computing member forces and displacements in structural systems. Rope truss, and the calculation of it. Finite element method and application of it. Dynamics effect of the winds and earthquake, possible method to take into account these accidental situations. Oscillation analysis of the building. Plastic and elastic deformations.

Magasépítési szerkezetek (térrácsok, síkbeli keretek) számítógépi statikai számításának modelljei és módszerei, keretek másodrendű számítása rugalmas anyagmodellel, kötélháló számítása a nagy elmozdulások elméletével. Végeselem-módszer és alkalmazása. A szél és földrengés dinamikai hatások számítási modelljei és módszerei, az épületek rezgésanalízise. Képlékenységtan két alaptételének alkalmazása keretszerkezeteknél.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: