Subjects – VIA UC

May 25, 2010

Subjects list with abstract VIA UC (2008-2009)

According to Course catalog

Airport Design – Repülőtér tervezés

Basic GIS 1 – Alapfokú Tériformatikai rendszerek I.

Definition of Geographic Information System (GIS). The Land Information System evolution into GIS. Underground cable registrations in the late 1980 in Denmark, with GIS, Applications of GIS. Hardware and software conditions for using GIS like MapInfo, ArchView, and Geomedia. Type of maps and other data. Basic elements of digital vector and  raster maps. Metadata, – data about data. Danish Area Information. Various map projections in Denmark and their method cylinder, cone, and plane projection. Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system. System 34/45; Longitude/latitude system UTM/EUREF89, Kp2000. Mathematics model of the earth surface, geoide, ellipsoid. Technical maps, produced for planning and administration. Layers of the maps, roads, paths, elevation contours, streams, outline of a house. Change the orders of the layers. Save, open maps create new maps and databases. Updating, calculations and graphic viewing. Registering raster maps.

A térinformatikai rendszerek meghatározása. A földhivatali térképek, fejlődése térinformatikai rendszerekké. Földalatti kábelek térinformatikai jegyzéke az 1980-as évek végén, Dániában. Térinformatika felhasználása, hardver és szoftver igényei, MapInfo, ArchView és Geomedia programok. A digitális térképek valamint adatbázisok fajtái. Vektor grafikus és raszteres térképek. Meta-adat, azaz adat az adatról. Dán állami földnyilvántartás. Dániában használt különböző vetületi leképezések. Henger, tölcséres és sík leképezések módszertana. Földrajzi helymeghatározás UTM hálós koordináta rendszer, pozíció meghatározás hosszúsági és szélességi körök alapján. A földfelszín geometriai modelljei, geoid, ellipszoid.  Műszaki térképek, tervezéshez és nyilvántartáshoz. A térképek rétegei, utak, magassági rétegvonalak, patakok, épületek körvonalai. Réteg sorrendek cseréje. Fájl műveletek, új térkép, adatbázisok készítése, meglévő térképek megnyitása. Raszteres térképek jelölése, feldolgozása.

Basic GIS 2 – Alapfokú Tériformatikai rendszerek II.

The lessons are based on the learnt in GIS I.. Geocoding, allocate geographical reference to a geographical object, so the object becomes an unambiguous part of a geographical set of data. Presentation of data on maps, the graphic design of the map (cartography) include and exclude layers in GIS program, communicate with graphics symbols. Thematic maps and thematic mapping, hatching several of recorded data values. Public registers before and during the computer age, on property and reserved areas in Denmark. Route Finders. Well-known addresses, as geographic keys. Translate data-files, read data from Excel spreadsheet; ASCII files, AutoCad dwg files; DBF files to Mapinfo. SQL queries, geographical analysis.  Creating circular buffer zones, creating distance zones, calculations of objects in a given buffer zones. Different methods to select object. Combine and divide object. Divide object into polyline. Useful Applications for GIS software, universal translator, scale bar, coordinate extractor.  The Global Positioning System, which is a navigation system based on radio waves from satellites in orbit around the Earth. Final task where we need to design an individual GIS-solution within an issue, where it is relevant to use GIS.

Building renovation – Épület felújítás

We had to hand in a semester team workshop about a flat renovation in Aarhus.  Each dwelling we have to establish a plan about new bathrooms and a kitchen. On the ground floor the large apartment had to convert to an Office. The proposal contains a description of the necessary improvement works, such as protection against fire, thermal insulation works, soil pipes, sewer system, water installations, ventilation and electrical installation.

A kurzus keretein belül  egy arhusi társasház átalakításról készítettünk féléves tervet. Minden lakóegységhez új fürdőszoba és konyha épül. A földszinti helyiségben a méretes lakóblokkból irodát alakítottunk ki. Az felújításhoz tartozó ajánlatunknak tartalmaznia kell a rekonstrukcióhoz, szükséges fejlesztéseket, úgy mint tűzvédelmi, hőszigetelési, szellőztetési leírásokat. Fel kell vázolni a szennyvízcsatorna, ivóvízcsatorna, és elektromos hálózat kialakítását is.

Digital Media Tools – Weblapszerkesztés

The semester program based on Jonathan Lazar, Web Usability workbook. At first we lead into the general term about the Web environment, and the types of the web pages. The definition of the participatory web design furthermore pro-contra. The mission of the site and the categorization of users population. Information gathering techniques, with online/offline survey, interview, and tracking. Monitoring representative target groups. Analysis of the target groups computer environment, ensure the site accessibility. Conceptual design of the web page. Title & purpose, of the site. Navigation, color scheme and architecture. Page design, downloaded contents, PDF, animations, resolution, background, grids, fonts. Physical design, method of coding page, with plan text editor, and the introduction of web development applications, server emulation, CSS, and CGI scripts, frame & table based coding. Usability testing. Implementation of the Site. Marketing of the site with guessing URL, given URL, Linking URL, Search engine indexing. Maintaining, and redesign.

English Language (Intermediate & Advanced) – Angol nyelv

In a small group we made a Presentation about our country’s culture, history, geography, sport life, and gastronomy, and show to other classmate from different nationality. We made a questionnaire fill with Danish people about the best & worst things in Denmark, who are the three most  popular people in Denmark right now, what do the Danes like to do in their spare time, and other questions about traditions, lifestyle, and customs.

Kis nemzetközi csoportokban előadásokat készítettünk saját országunk, kultúrájáról, történelméről, földrajzáról, sport életéről, és konyhaművészetéről, melyet az osztály többi tagja meghallgatott. Egy kérdőívet készítettünk melyet helyiekkel töltöttünk ki, kitértünk a legjobb és a legrosszabb dolgokról melyek Dániához kapcsolhatók. Megkérdeztük ki az az a három személyiség aki a legnépszerűbb Dániában. Megismertük mit csinálnak a Dánok a szabad idejükben, milyen hagyományokkal, szokásokkal rendelkeznek, és milyen életmódot választanak.

Global Structural Analysis – Épületek Statikája

The aim of the course the student obtains knowledge of lead-down of actions through buildings. The stable building, equilibrium with all external forces. Supportion types, pinned, roller support, fixed support, 3 pin-joint frame, three jints frame, fixed frame. Wooden joints, cross-lap joint, mortise and tenon joint. Stiff connection. Functions of the elements, slab, beam, shear wall, column. Bases of the Eurocode, limit states, serviceability limit states, ultimate limit state. Design situations. Load combinations. Consequence classes. Free body diagrams. The effect of friction. Staticaly determined and undertemined constructions. The static statical system of a structure we exercise the understanding of static system and their behavior in relation to global stability to vertical and horizontal actions. Usually when we examine how to works an engineer design we need to decide whether should be dismiss or rework. Elastic distribution of actions.

Advertisements

subjects T – tantárgyak T

September 27, 2009

Technical chemistry – Műszaki kémia

Introduction of principles of chemistry, general literacy of chemistry, ensuring the student to a better understanding and provide material for the later special subjects.

Bevezető kémiai alapismeretek átadása. Az általános természettudományi műveltség megszerzése, valamint a későbbi szaktantárgyak megértése, szakszerűbb elsajátítása érdekében.

Theory of structures – Tartók statikája

Concepts and methods of the solution. Force, flexibility method, for single and multiple indeterminate structures. Bent structures, trussed girders, continuously supported structures. Statics of arches, and closed frames. Sigma point theorem. Displacement method for single and multiple indeterminate structures. Cross method, and application in fix and in deflected frames. The definition of girder support.

Maximális igénybevételi ábrák. Erőmódszer alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteken. Hajlított és rácsos szerkezetek, többtámaszú tartók. Ívek és zárt keretek, szigma-ponti módszer. Elmozdulások számítása. Erő hatásábrák meghatározása. Elmozdulás-módszer alkalmazása többszörösen határozatlan szerkezeteken (keretek, többtámaszú tartón). Cross-féle eljárás alkalmazása fix és kilengő kereteken. Tartórács alapfogalmak.

Timber buildings – Magasépítési faszerkezetek

The course will help students to get principle theories and practices method relevant to the wooden structures. The timber design, measurements, calculation approach and samples.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a faanyagból készülő épületszerkezetek, szerkezeti elemek tervezésére vonatkozólag. Faanyagból készülő épületek, szerkezeti elemek méretezésének alapjai, számítási módszerek, gyakorlati példák bemutatása.

Timber structures – Faszerkezetek

Providing principal knowledge about timber construction products, show practical design methods. The wood as building material, main characteristic of the timber, analysis compare other frequently used building materials. Brief calculations, present through examples.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a faanyagból készülő épületszerkezetek, szerkezeti elemek tervezésére vonatkozóan. A fa, mint építőanyag általános jellemzése, tulajdonságainak elemzése, összehasonlítása más az építőiparban használt anyagokkal. Alapvető számítási módszerek ismertetése, gyakorlati példákon való bemutatása.

Finite Element Method – Véges Elem Módszer

General technique of FEM. Geometrical eliminations. Local coordinate systems. Walter Ritz variational method. Galerkin approximate method for differential equations, and boundary value problems. Rigidity matrixes. Load vectors, secondary quantities. Scope of the Finite Element Method: bars, disks, plates/slabs, 3D elements. Non linear methods.

Peremérték-feladatok közelítő megoldásainak főbb módszerei (véges differenciák módszere, Galjorkin- és Ritz-módszer). A Hu-Washizu-Funkcionál és speciális esetei. A végeselem-módszer általános összefüggései és gyakorlati lépései. Geometriai finitizálás, lokális koordináta-rendszerek, bázisfüggvények, merevségi mátrix, redukált tehervektorok, másodlagos mennyiségek. Ellenőrző lépések. Alkalmazások: rudak, tárcsák, lemezek, 3D-elemek, lemezművek. Nemlineáris feladatok.

Foundation – Alapozás

The aspects of choice of foundation system. Shallow or flat type of foundations. The main alternatives of spread and pad footings. Pier and well foundations. Cabin and slurry wall foundations. Examination of the injury of buildings, due to the shortage of the foundation. Renovation of the old foundations. Soil bearing walls. Choice of materials and fabrics. Further information about the soils. The stiffening of the soils, and the possible methods. Drainage of the subsoil, gravity water removal works.

A hallgatók a tananyag elsajátításával megismerik az alapozások különböző módjait, fajtáit, alkalmazási szempontokat, az alapok szerkezeti kialakításait, építési technológiákat. Megismerik a síkalapok és a mélyalapok méretezési elvét, tanulmányozzák az épületkárok geotechnikai okait, az alap-megerősítések lehetséges módjait. Továbbá ismereteket szereznek a talajok szilárdításának lehetséges módszereiről. Megismerik a munkagödör oldalhatárolás különböző módjait, fajtáit, alkalmazási szempontokat, a szerkezeti kialakításait, az építési technológiákat. A munkagödör víztelenítésének lehetséges módszereit, megválasztásának szempontjait és azok méretezési elvét, üzemelési szabályait.